Příčiny vzniku diabetické retinopatie

Diabetická retinopatie vzniká následkem vysoké hladiny cukru, ale i dalších s diabetem souvisejících onemocnění. Především je porušena vnitřní struktura cév sítnice.

Diabetickou retinopatii dělíme na dvě základní formy – formu neproliferativní a proliferativní.

  1. Diabetická retinopatie neproliferativní je charakterizována vznikem výdutí na cévách tzv. mikroaneuryzmaty. Jejich defektní stěnou prosakuje krevní sérum do sítnice. Pokud prasknou, objeví se na sítnici krevní výrony, hemoragie. Větší hemoragie vznikají prasknutím diabetem změněných kapilár. Později se objevují tzv. tvrdé exsudáty tvořené převáž­ně bílkovinami a tuky (cholesterolem). Ani tento, již velmi výrazný nález, ne­musí pacientovi dělat žádné potíže! Teprve když je otokem či krvácením postiženo centrum sítnice, žlutá skvrna, pacient si uvědomuje pokles zraku. Hovoříme o edému makuly. Následně se uzavírají vlásečnice a snižuje se okysličení sítnice. Známkou poruch nervových buněk sítnice jsou vatovité exsudát. Po celé sítnici se objevují krevní výrony. Ty si již pacient může uvědomovat jako nepohyblivé skvrny v zorném poli. Později přechází tento stav do nejzávažnější proliferativní formy diabetické retinopatie.
     
  2. Diabetická retinopatie proliferativní je charakterizována tvorbou novotvořených cév. Impulsem k jejich vzniku je trvalý nedostatek kyslíku. Sítnice produkuje cévní růstové faktory, přímo vyvolávající růst cév. Novotvořené cévy rostou zcela nekontrolovatelně po celé sítnici a jsou doprovázené vazivovými pruhy, které ji mohou odchlípit a tím ji definitivně vyřadit z činnosti. Častou kompli­kací je prasknutí novotvořené cévy a vylití krve do sklivce - hemoftalmus. Ten se projeví náhlým a výrazným poklesem zrakové ostrost.

Možnosti léčby diabetické retinopatie

Brzký záchyt prvých změn na sítnici nemocných diabetem dává vysokou šanci na zachování plných zrakových funkcí diabetika. S ohledem na metabolickou paměť organismu diabetika je proto důležité, včasné a především pravidelné vyšetření sítnice.


Oční pozadí zdravého jedince


Pokročilá proliferativní forma diabetické retinopatie

Základní prevencí vzniku a vývoje diabetické retinopatie je kompenzace cukrovky a dalšíchrizikových faktorů diabetu jakými je vysoký tlak a vysoká hladina cholesterolu. Diabetiky by měl být očním lékařem vyšetřen jednou ročně, pokud nejsou nalezeny na očním pozadí žádné změny. Pokud lékař nějaké změny našel, pak sám určí další termíny kontrol. U počínající diabetické retinopatie je tedy základním kamenem dokonalá kom­penzace diabetu. Ta sama může často zastavit či zpomalit její průběh. Léky o kterých se dříve předpokládalo, že dovedou zpomalit či dokonce vyléčit diabetickou retinopatii se v dlouhodobých, studiích ukázaly jako neúčinné. Základ léčby leží především v rukou diabetika samotného! Při pokračujících změnách, tj. při prosakování séra do sítnice a při edému makuly, dále pak při pokročilejších stádiích diabetické retinopatie a v určitých stadiích proliferativní diabetické retinopatie je možno zvolit léčbu laserem. Včasná laserová léčba dokáže zastavit či zpomalit průběh onemocnění. Nelze ale od ní očekávat zlepšení zraku, pokud již byl porušen. Pro pokročilejší stadia především proliferativní formy diabetické retinopatie a pro hemoftalmus je vyhrazena vitrektomie. Je to chirurgická léčba prováděná na specializovaných pracovištích.

Intravitreální aplikace léků. V léčbě makulárního edému se stále více prosazují látky aplikované přímo do oka, inhibující vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor, VEGF), tzv. anti-VEGF preparáty. Jejich aplikace je však v České republice zatím omezena velmi přísnými, jak oftalmologickým, tak i diabetologickými indikačními kritérii.