Za posledních 15 let se mnohé změnilo a pacientky mají velkou šanci na plnohodnotný život a zapojení do pracovního a společenského života. Je to mimo jiné také zásluhou moderních léků, někdy nazývaných léky biologické, protože cíleně působí na biologické funkce v nervovém a imunitním systému a dlouhodobě zpomalují vývoj nemoci.

Léčbu moderními léky je třeba zahájit včas, prakticky okamžitě po zjištění diagnózy roztroušené sklerózy. Jen tak je možné dostat projevy nemoci pod kontrolu. Dnes máme k dispozici léky v několika liniích, takže když selhává první linie, je možné léčbu eskalovat na účinnější přípravky. Velkým pokrokem je také dostupnost léků, které se polykají (tzv. perorální) a nemusí se aplikovat injekcí. Pacienti na injekční léčbě mohou mít problémy s bolestivostí vpichů a chronickými změnami kůže a podkoží při mnoholeté léčbě.

Biologická léčba
Náklady na moderní biologickou léčbu jsou vysoké, na jednoho pacienta se pohybují ve výši kolem 250 tisíc Kč za rok. Pokud je potřeba léčbu intenzifikovat, náklady se zhruba zdvojnásobí. Náklady na pacienta s diagnózou roztroušené sklerózy jsou však pro systém zdravotního a zejména sociálního pojištění mnohem vyšší a nelze se na ně dívat jen optikou nákladů na léky. Zahraniční i české nákladové studie ukazují, že náklady sociální převyšují náklady zdravotní a významné ekonomické dopady má i ztráta schopnosti pracovat a snížení pracovního výkonu. Zahraniční i první česká data ukazují, že náklady na léčbu roztroušené sklerózy jsou tvořeny z více než 50 % náklady nepřímými (ztráta produktivity) a sociálními náklady. V neposlední řadě musíme započítat hodnotu času, který s pacientem tráví rodinní příslušníci, známí a pečovatelé.

Alternativou léčby je biologická terapie, která má výrazně selektivnější účinek díky vazbě na specifické cíle (povrchové antigeny či receptory zejména na B lymfocytech). 

Náklady na léčbu
Po pěti letech od diagnózy se již celá třetina pacientů dostane do invalidity, ze které není prakticky návratu. Společně s postupem onemocnění náklady přímé (zdravotní) i nepřímé (sociální) výrazně rostou. Náklady na pacienta v pokročilé fázi onemocnění (hodnota EDSS 7–9) jsou až pětkrát vyšší než v časné fázi onemocnění (EDSS do 3,5). Z ekonomického hlediska je tak naprosto zásadní, aby byla moderní účinná léčba nasazena co nejdříve, aby byla schopna zbrzdit vývoj onemocnění na co nejdelší dobu. V časných fázích jsou totiž sociální náklady poměrně nízké, ale s pokračujícím postupem nemoci exponenciálně rostou.

Přínosy moderní léčby
Ze zahraničních studií existuje celá řada důkazů o tom, že moderní léčba má bezprostřední přínosy nejen pro pacienta (zlepšení kvality života, uchování nebo návrat soběstačnosti), ale také pro zdravotní systém (úspora v jiných kapitolách zdravotních rozpočtů, například v hospitalizacích) a v neposlední řadě mohou šetřit nepřímé a sociální náklady. Ukazuje se, že ekonomicky racionální je zahájení této terapie v časných stadiích onemocnění, kdy je pacient ještě soběstačný a ekonomicky aktivní. Zde je investice do nákladné moderní léčby ekonomicky nejvýhodnější. V pozdních stadiích onemocnění je možné stále ještě zlepšit kvalitu života pacientů, ale většinou již nelze zvrátit trvalé postižení a ztrátu práceschopnosti a soběstačnosti.

Plně aktivní i s RS

V České republice je cca 9 tisíc pacientů a zejména pacientek léčených moderní metodou. Jedná se o zhruba 60–70 % z celkového počtu pacientů s diagnózou roztroušená skleróza, protože pro účinnou modifikující léčbu jsou vhodná jen úvodní stadia, kdy se nemoc projevuje záchvaty, tzv. relapsy. Tito pacienti jsou sledováni v celostátním registru ReMuS, který spravuje Nadační fond IMPULS. Registr poskytuje zajímavá data o účinnosti a bezpečnosti moderní léčby, stejně jako o jejím vlivu na práceschopnost. Výsledky registru například ukazují, že z celé skupiny pacientek a pacientů v registru je po průměrné době deseti let od diagnózy stále téměř 70 % osob v pracovním procesu a celých 56 % pracuje na plný úvazek. Když byla na základě těchto dat porovnána míra podílu ekonomicky aktivních osob v registru s celou populací České republiky ve věkovém rozmezí 15 až 64 let, ukázalo se, že je téměř totožná. V celé populaci je ekonomicky aktivních 74 % osob a jedinců s roztroušenou sklerózou, kteří jsou léčeni moderní léčbou, 72,8 %. Jediným zjištěným rozdílem bylo vyšší zastoupení částečných úvazků ve skupině pacientů s roztroušenou sklerózou (19,2 %) ve srovnání s celkovou populací (5,5 %).

Moderní biologická léčba zcela změnila kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou a navrátila jim šanci na aktivní pracovní a společenský život. 

Dostupnost BL
Údaje z registru ReMuS také ukazují, jak se zlepšuje a zrychluje dostupnost inovativních léčiv. Podle pravidel platných v ČR by léčba měla být zahájena do čtyř týdnů od stanovení diagnózy. Moderní biologická léčba zcela změnila kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou a navrátila jim šanci na aktivní pracovní a společenský život. Včasné zahájení prakticky ihned po zjištění diagnózy je podmínkou pro dostatečný účinek a výsledné úspory v sociálních rozpočtech, které bezpochyby dosahují stovky milionů ročně.