Na základě vědeckých poznatků o poruše imunitních mechanismů na buněčné úrovni bylo možné syntetizovat metodikami genetického inženýrství tzv. biologické léky. Jedná se o produkty živých buněk a jde o bílkovinné produkty s velkou molekulovou hmotností, které se do organismu pacienta aplikují injekčně. Tyto léky cíleně ovlivňují určité buňky, nebo struktury na jejich povrchu nebo působky buňkami produkované, které mají významnou účast na chronickém zánětu. Nejdůležitějším cytokinem je TNF alfa, který je také nejčastějším cílem biologické léčby.

Jak biologická léčba působí?

Biologické léky působí mohutně protizánětlivě a jsou mnohem účinnější než klasické tzv., syntetické/ chemické/ léky jako je např. metotrexát. Rychle se snižuje bolest a ztuhlost a zlepšuje se funkce. Klesá počet oteklých i bolestivých kloubů. Dochází k poklesu sedimentace a dalších reaktantů akutní fáze. Bylo prokázáno, že se zpomaluje rentgenová destrukce kloubů, která přináší disabilitu. Menší výskyt destrukcí kloubů zmenšuje počet nutných náhrad velkých kloubů a postižení krční páteře, které nazýváme cervikální myelopatií.

Příznivé odpovědi na léčbu je dosaženo přibližně u 70 % pacientů. U většiny pacientů je sice docíleno odpovědi, ale ta se časem může ztratit.

Příznivé odpovědi na léčbu je dosaženo přibližně u 70 % pacientů. U většiny pacientů je sice docíleno odpovědi, ale ta se časem může ztratit. V těchto případech se doporučuje na základě evidence o účinnosti aplikovat 2. biologický lék. Při ukončení léčby biologickými lékem se zvyšuje riziko vzplanutí aktivity onemocnění. Proto spíše než vysazení léčby se doporučuje snížení dávky či prodloužení intervalu terapie.

Revmatoidní artritida je systémové onemocnění s řadou možných mimokloubních manifestací a tzv komorbidit, z nichž nejzávažnější jsou infekce, nádory a zvýšené kardiovaskulární riziko. Potlačení zánětlivé aktivity biologickou léčbou prokazatelně snižuje infarktů myokardu a dalších kardiovaskulárních komplikací.

Výrazné snížení aktivity revmatoidní artritidy zlepšuje kvalitu života nemocných s tímto onemocněním.

Zlepšení kvality života pacienta

Výrazné snížení aktivity revmatoidní artritidy zlepšuje kvalitu života nemocných s tímto onemocněním. Umožňuje části nemocných opět začít pracovat a věnovat se též domácím pracím a koníčkům. Přestože je biologická léčba relativně nákladná je farmakoekonomicky výhodná, protože velmi výrazně snižuje tzv. nepřímé náklady na onemocnění/ např. nemocenské dávky, invalidní důchody, potřeby hospitalizací a operací.

Biologická léčba je relativně bezpečná, ale mohou se vyskytnout nežádoucí účinky. Mezi nejčastější patří infekce, alergické a lokální reakce, naopak vzácný je výskyt demyelinizačních onemocnění. Vyšší výskyt lymfomů a nádorů se nepotvrdil s výjimkou mírně zvýšeného rizika kožních nádorů. Celkově je však poměr benefit/ riziko u biologické léčby vysoce kladný.