CHOPN je chronický zánět průdušek s jejich zúžením a je spojený s přestavbou plicní tkáně, přičemž různorodé celkové projevy CHOPN lze ovlivnit prevencí a léčbou. Zánět a obstrukce průdušek vzniká jako důsledek negativních zevních i vnitřních faktorů, hlavními jsou inhalace škodlivin (ve 3/4 případů aktivní kouření). Rizikové faktory vzniku a rozvoj příznaků CHOPN probíhají většinou dlouhodobě, postupně se zvětšují a plicní funkce zhoršují. CHOPN je onemocnění hlavně lidí starších 40 let. Odhaduje se, že v tomto věku se CHOPN vyskytuje u 10 % obyvatel světa. Z toho vyplývá, že jejich expozice kouření je většinou mnohaletá. Také mají více jiných souběžných nemocí (srdeční, cévní, poruchy metabolismu, z plicních nemocí především rakovinu a záněty plic).

Příznaky
Z příznaků je nejzávažnější dušnost, která je u CHOPN typicky závislá na stupni tělesné zátěže. Proto se také k posouzení dušnosti u CHOPN používá mezinárodně uznávaná pětistupňová škála dušnosti, kterou vyvolá různě intenzivní tělesný pohyb.

Stupně dušnosti:

 • 0 - mám dušnost jen při veliké tělesné námaze
 • 1 - obtížně dýchám při rychlé chůzi po rovině, nebo když jdu do kopečka
 • 2 - pro dušnost jdu po rovině pomaleji než lidé stejného věku, nebo musím zastavit, když jdu svým tempem po rovině
 • 3 - musím se pro dušnost zastavit asi po sto metrech, nebo po několikaminutové chůzi po rovině
 • 4 - mám takovou dušnost, která mi brání opouštět dům, nebo jsem dušný při oblékání, svlékání

Diagnóza CHOPN
K podezření na CHOPN pomáhají informace o příznacích CHOPN, ale zásadním je vyšetření funkce plic, spirometrie provedená před a po inhalaci léku rozšiřujícího průdušky. Podle výsledku lze rozdělit bronchiální obstrukci na čtyři stupně: lehkou, středně těžkou, těžkou a velmi těžkou. Poté se stanoví další vyšetřovací postup. K dalším důležitým vyšetřením patří účelně stanovené podrobné vyšetření plicních funkcí, šesti minutový test chůze a pátrání po souvislostech se srdečním onemocněním, postižením horních dýchacích cest a po bronchiálním astmatu. V současné době je důležité pro klasifikaci a optimální léčbu CHOPN stanovit stupně bronchiální obstrukce (I. až VI.), intenzitu příznaků (test tolerance tělesné zátěže mMRC, test hodnocení CHOPN - CAT test) a počet zhoršení (exacerbaci CHOPN) v posledním roce. Tím lze určit čtyři diagnosticky léčebné kategorie A,B,C,D a zařadit CHOPN podle charakteristických projevů do řady typů (fenotypů) CHOPN:

 • bronchitický
 • emfyzémový 
 • s opakovanými exacerbacemi
 • překryv CHOPN s astmatem 
 • CHOPN s bronchiektaziemi
 • s poklesem tělesné hmotnosti

Léčba
Cílem léčby je mírnit příznaky (léky, plicní rehabilitací, druhotnou prevencí zpomalit pokles plicních funkcí a přirozené zhoršování stavu vlivem věku a souběžných nemocí zlepšit kvalitu života (udržet vhodnou tělesnou aktivitu, zabránit náhlým zhoršením, léčit souběžné nemoci a prodloužit život. Léčbu je nutné cíleně zaměřit na jednotlivé typy CHOPN a vždy individuálně směřovat léčbu na každého jednotlivce podle zjištěných nálezů a optimalizovat ji (její snášenlivost, pravidelnost a dlouhodobost). 

Léčbu lze rozdělit do čtyř kroků:

1. krok: Omezit nebo odstranit rizikové faktory (aktivní, pasivní kouření, znečištění ovzduší jinými škodlivinami, infekce dýchacích cest).

2. krok: Univerzální léčba všech typů CHOPN je zaměřena na:

 • a) snížení tíže a počtu příznaků krátkodobě působícími inhalovanými léky, tj. podávanými podle potřeby, a dlouhodobě působícími léky inhalovanými pravidelně, vychovávat ke správné inhalační technice
 • b) zvýšení tolerance tělesné zátěže - hlavně plicní rehabilitací
 • c) zlepšení kvality života (tělesná aktivita, dieta, očkování proti infekci, léčba přidružených nemocí).

3. krok: Cílená léčba podle zmíněných jednotlivých typů CHOPN. To znamená např. intenzivní eliminaci sekretu a infekce u CHOPN s bronchiektaziemi nebo u opakovaných zhoršení a při bronchitickém typu, nebo kombinace bronchodilatačních léků s inhalačními kortikoidy u typu CHOPN s astmatem.

4. krok: Týká se nejtěžších stadií CHOPN, tj. léčby dechové nedostatečnosti a kritických stavů (domácí kyslíková léčba, umělá plicní ventilace, plicní transplantace apod.).

Vývoj CHOPN

Prognóza CHOPN je závažným problémem, neboť současná medicína umí zpomalit zhoršování nemoci, ale nedokáže CHOPN zabránit i když je léčba komplexní a finančně nákladná. Proto je prevence této nemoci stejně důležitá jako léčba. CHOPN se stává civilizační nemocí a je zvyšující se příčinou úmrtí mezi nemocemi ve světě i v ČR. Prognózu CHOPN lze hodnotit pomocí BODE indexu (hmotnost, obstrukce, dušnost, tělesná zátěž). Zásady prevence, diagnózy a léčby CHOPN, prevence rizik a výchova jsou nezbytné u všech stupňů a typů CHOPN. Včasná diagnóza vyhledáváním rizik a příznaků CHOPN, doplněných spirometrií je zásadní pro léčebný úspěch. Moderní léčba podle kategorií a typů CHOPN zlepšuje prognózu nemocných s CHOPN i kvalitu jejich života.